Nowe produkty

Szukaj

Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO SEOsklep24.pl mający zastosowanie do umów zawartych po 1.01.2023 r.§ 1. DEFINICJE:

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem: SEOsklep24.pl prowadzony jest przez firmę J&J Jakub Brożyna z siedzibą w Rzeszowie, kod pocztowy 35-119, ul. Krajobrazowa 10/6, e-mail: j.brozyna@SEOsklep24.pl, NIP:6852245474,REGON:180812824, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzony przez Sprzedawcę,

 2. Regulamin – regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

 3. Sprzedawca – Jakub Brożyna prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „J&J Jakub Brożyna” z siedzibą w Rzeszowie, kod pocztowy 35-119, ul. Krajobrazowa 10/6,
  e-mail:j.brozyna@seosklep24.pl, NIP: 6852245474, REGON: 180812824 , tel. 796-451-740

 4. Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego lub zawierający ze Sprzedawcą umowę dostawy treści cyfrowych,

 5. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą umowę dostawy treści cyfrowych lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 6. Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą umowę dostawy treści cyfrowych lub korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną,

 7. Formularz Rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta,

 8. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym Kupującemu zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym w szczególności informacje o złożonych Zamówieniach, którego założenie wymaga wypełnienia przez Kupującego Formularza Rejestracji,

 9. Formularz Zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację po założeniu Konta, jak również bez konieczności jego zakładania,

 10. Zamówienie – oświadczenie Kupującego potwierdzające wolę zawarcia umowy dostawy treści cyfrowych i/lub umowy o świadczenie usług cyfrowych ze Sprzedawcą,

 11. Koszyk – wirtualne narzędzie umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Towarów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości, przy czym dokonując wyboru Towarów Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie z niego Towarów,

 12. Usługa cyfrowa/Treść cyfrowa – dostępna w Sklepie internetowym Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa, będąca przedmiotem umowy dostawy treści cyfrowych / umowy o świadczenie usług cyfrowych,

 13. Treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej,

 14. Usługa cyfrowa - usługa pozwalająca na:

  1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,

  2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,

  3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej,

 15. Dowód Zakupu – paragon lub faktura wystawiana przez Sprzedawcę i potwierdzająca przyjęcie Zamówienia.

 16. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Towary, które mogą być przedmiotem umowy, lub inna korzyść przewidziana dla Kupującego w związku z zawarciem umowy lub założeniem Konta,

 17. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę po uprzednim wyrażeniu zgody przez Kupującego, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Kupującego na podany przez niego adres e-mail najważniejszych informacji, w tym informacji handlowych, związanych ze Sklepem internetowym,

 18. Materiały - zdjęcia Towarów oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy, kody źródłowe) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zamieszczone w Sklepie internetowym i będące własnością Sprzedawcy lub użyte przez Sprzedawcę za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów,

 19. Polityka prywatności – dokument dostępny w Sklepie internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych,

 20. Załącznik nr 1 (Formularz Reklamacji) – dołączony do Regulaminu wzór formularza umożliwiającego złożenie reklamacji, o której mowa w § 8 Regulaminu,

 21. Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w § 9 Regulaminu,

 22. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

 23. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Regulamin dotyczy dostarczania treści cyfrowych oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym polegają na umożliwieniu Kupującemu przez Sprzedawcę:

  1. zawierania umów o dostawę Treści cyfrowych i/lub świadczenie Usług cyfrowych na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu,

  2. zakładania i posiadania Konta w Sklepie internetowym,

  3. otrzymywania Newslettera,

  4. korzystania z innych usług dostępnych w Sklepie internetowym.

 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane w Sklepie internetowym, należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia umowy mając na względzie art. 71 Kodeksu cywilnego.

 4. Sklep internetowy prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem, że zawieranie umów w zakresie Treści lub Usług cyfrowych ma nieograniczony terytorialnie zasięg,

 5. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie internetowym odpowiadają wymogom w zakresie opisu, jakości, rodzaju, ilości, kompletności, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji.

 6. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności przy realizacji Zamówień.

 7. W Sklepie internetowym mogą być organizowane Promocje na zasadach określonych i podanych do wiadomości publicznej w Sklepie internetowym przez Sprzedawcę.

 8. W przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o jego najniższej cenie, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do dnia wprowadzenia obniżki.

 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz Ustawy. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.

 10. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów stosuje się również do Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla takiego przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w szczególności w oparciu o dane z CEiDG w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności na podstawie kodów PKD. Wobec kupującego, o którym mowa powyżej nie stosuje się art. 558§1 zdanie drugie oraz art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.

 11. Do skutecznego korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest urządzenie (komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie mobilne) oraz aktualna przeglądarka stron internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, stabilne łącze, a także aktywne konto wybranej poczty elektronicznej e-mail.

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.

 2. Kupujący nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Sklepu internetowego, w tym w szczególności Kupujący nie może:

  1. ingerować w treść i elementy graficzne Sklepu internetowego,

  2. zamieszczać w Sklepie internetowym treści o charakterze bezprawnym,

  3. wprowadzać do Sklepu internetowego jako systemu informatycznego szkodliwych danych, w szczególności w postaci złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących itp.

  4. wykorzystywać Sklepu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie,
   tj. w szczególności nie może rozsyłać wiadomości typu SPAM lub podobnych oraz prowadzić w ramach Sklepu internetowego jakiejkolwiek działalności gospodarczej, komercyjnej, reklamowej czy promocyjnej na swoją rzecz.

 3. Przy wypełnianiu Formularza Rejestracji lub Formularza Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.

 4. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego, Kupujący jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do założenia Konta lub zawarcia i realizacji Zamówienia.

 5. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Sklepu internetowego danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.

 6. Zarówno Kupujący, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Sklepu internetowego, zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych w Sklepie internetowym bez pisemnej zgody Sprzedawcy albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 7. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.

 8. Kupujący ponosi wobec Sprzedawcy oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z:

  1. naruszeniem przez Kupującego przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,

  2. nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem ze Sklepu internetowego, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Sklepu internetowego, w tym w szczególności za prowadzenie działań, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu,

  3. zamieszczaniem w Sklepie internetowym jakichkolwiek utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w sposób naruszający prawa własności intelektualnej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu takie prawa przysługują.

 9. Odpowiedzialność Kupującego, o której mowa w punkcie poprzedzającym obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Sprzedawcy oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.

 10. Sprzedawca informuje, że żadna z oferowanych usług nie gwarantuje uzyskania spodziewanych efektów ponieważ są one uzależnione od wielu zmiennych, w tym czynników związanych z parametrami strony internetowej Kupującego, jej optymalizacją, konkurencyjnością słów kluczowych, których linkowania żąda Kupujący korzystając z oferowanych usług i inne.

§ 4. ZAŁOŻENIE KONTA.

 1. Założenie przez Kupującego Konta wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji oraz kliknięcia dedykowanego przycisku. Następnie Kupujący otrzyma na podany w Formularzu Rejestracji adres e-mail link aktywacyjny, który należy kliknąć, aby rejestracja została pomyślnie zakończona.

 2. Kupujący niezwłocznie uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem indywidualnego loginu i hasła. Konto w Sklepie internetowym jest założone na czas nieokreślony i jego posiadanie nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego względem Sprzedawcy.

 3. Konto może zostać w każdym momencie usunięte bezpośrednio przez Kupującego za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym i po dokonaniu dalszych wskazanych w Sklepie internetowym czynności lub poprzez przesłanie przez Kupującego żądania usunięcia Konta na adres e-mail Sprzedawcy: j.brozyna@seosklep24.pl

§ 5. ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ.

 1. Kupujący może złożyć Zamówienie:

  1. w ramach swojego Konta po uprzednim wypełnieniu Formularza Zamówienia w dowolnym momencie – Kupujący powinien wypełnić Formularz Rejestracji (założyć Konto), dodać Towary do Koszyka, wypełnić Formularz Zamówienia oraz potwierdzić Zamówienie dedykowanym przyciskiem,

  2. poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia dostępnego bez konieczności zakładania Konta w dowolnym momencie – Kupujący powinien dodać Towary do Koszyka, wypełnić Formularz Zamówienia oraz potwierdzić Zamówienie dedykowanym przyciskiem,

  3. złożenie Zamówienia drogą telefoniczną na numer tel.: 796 451 740 od poniedziałku do piątku w godz. 8-17. Kupujący powinien w rozmowie telefonicznej wskazać, które Towary mają być objęte Zamówieniem.

 2. Zamówienia złożone w dni robocze od poniedziałku do piątku po godz. 17, jak również w soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy będą przekazywane do realizacji następnego dnia roboczego.

 3. Sprzedawca realizuje Zamówienie w terminie/terminach opisanych w ofercie i/lub Zamówieniu.

 4. Czas realizacji Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, może zostać przesunięty w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć nieuniknione, nadzwyczajne, nieprzewidywalne i pozostające poza kontrolą okoliczności, których skutków nie można było uniknąć mimo podjęcia wszelkich rozsądnych działań, o okres jej trwania.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący - pomimo wezwania - nie uzupełnił w terminie 3 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia, z uwzględnieniem § 6 pkt 7 Regulaminu.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji, jeżeli:
  a. jego treść lub forma jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego,
  b. obejmuje reklamę Produktów objętych ograniczeniem lub zakazem reklamy zgodnie z
  przepisami obowiązującego prawa,
  c. narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
 7. W przypadku, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Sprzedawca informuje Kupującego o odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji wraz z podaniem przyczyny odmowy.

§ 6. PŁATNOŚCI.

 1. W związku z realizacją Zamówień oraz Umów, Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie według cen dostępnych w Sklepie internetowym i obowiązujących w momencie składania Zamówienia.

 2. Sprzedawca nie stosuje profilowania cen wobec Kupujących.

 3. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych, są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

 4. O całkowitej cenie za Towary objęte Zamówieniem, która uwzględnia koszty dostawy, Kupujący informowany jest przed złożeniem Zamówienia.

 5. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu, przy czym Kupujący otrzyma Dowód Zakupu w postaci elektronicznej na podany w Formularzu Rejestracji lub w Formularzu Zamówienia adres e-mail. Sprzedawca nie jest obowiązany do prowadzenia kasy fiskalnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (poz. 36 załącznika do wspomnianego Rozporządzenia).

 6. Kupujący może podczas składania Zamówienia – wedle swojego uznania – wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności za zamówione Towary: płatność za pośrednictwem platformy internetowych TPay - Zamówienie jest realizowane nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie,

 7. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 3 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca może wezwać Kupującego do dokonania płatności w terminie nie krótszym niż 3 dni. W razie niezastosowania się do wezwania we wskazanym terminie, Sprzedawca może anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

 8. W razie opóźnienia w płatności przez Kupującego będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz koszty odzyskiwania należności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

 9. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego, o których mowa w pkt 6 lit. d niniejszego paragrafu, obsługiwane są za pośrednictwem platformy: TPay dostępnej na stronie https://tpay.com/ - przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu,
  plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań,, KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357,


§ 7. DOSTARCZENIE I UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO ZWIĄZANE Z BRAKIEM DOSTARCZENIA TREŚCI LUB USŁUG CYFROWYCH.

 1. Treść cyfrową lub Usługę cyfrową uznaje się za dostarczoną w przypadku:

  1. Treści cyfrowej - w chwili, gdy Kupujący lub wybrane przez niego urządzenie, ma zapewniony do niej dostęp lub możliwość jej pobrania;

  2. Usługi cyfrowej - w chwili, gdy Kupujący lub wybrane przez niego urządzenie, uzyskał do niej dostęp.

 2. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Zamówienia (w całości lub w części) Kupujący po uprzednim wezwaniu Sprzedawcy do dostarczenia Zamówienia ma prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy przedmiotowego Zamówienia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie Kupujący może odstąpić od umowy.

 3. Kupujący ma również prawo do odstąpienia od umowy bez uprzedniego wezwania do ich dostarczenia, jeżeli:

  1. z oświadczenia Sprzedawcy wynika, że dana Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa nie zostanie dostarczona lub

  2. z okoliczności zawarcia umowy o Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia tych usług miał istotne znaczenie dla Kupującego, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

 4. Przepisów niniejszego paragrafu nie stosuje się, jeżeli przedmiotem umowy jest dostarczanie Treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

 5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Przedsiębiorcy (z wyłączeniem Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 pkt 10 Regulaminu.

§ 8. REKLAMACJA

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą o którym mowa w § 2 pkt 10 Regulaminu, w razie braku zgodności Towaru z umową, który istniał w chwili dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.

 2. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Kupujący może zażądać doprowadzenia do zgodności z umową. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego, informacje dotyczące Zamówienia, opis i datę powstania wady Towaru oraz żądanie Kupującego. Kupujący zobowiązany jest również do przekazania oryginału lub kopii Dowodu Zakupu albo innego dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanego Towaru.

 3. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Formularz Reklamacji, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 4. Reklamacje należy składać:

  1. w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy:

   J&J Jakub Brożyna
   ul. Krajobrazowa 10/6
   35-119 Rzeszów

  2. w przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy:     j.brozyna@seosklep24.pl

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Kupującego w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku nieudzielenia informacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się, że Sprzedawca uznał reklamację.

 2. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową oraz wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z umową.

 3. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.

 4. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

  1. doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do pkt. 6 i 7 powyżej,

  2. Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową,

  3. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową,

  4. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w pkt 6 i 7 powyżej,

  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego,

 5. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.

 7. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest istotny.

 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 9. Sprzedawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Sprzedawca nie dokonuje zmian Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.

 10. Jeżeli zmiana, o której mowa w punkcie poprzedzającym, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Sprzedawca poinformuje Kupującego o przysługujących mu prawie wypowiedzenia umowy bez zachowania terminy wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany.

 11. Uprawnienie Kupującego wynikające z punktu poprzedzającego nie znajdzie zastosowania, jeżeli Sprzedawca zapewnił Kupującemu uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w stanie niezmienionym.

 12. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Przedsiębiorcy (z wyłączeniem Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 pkt 10 Regulaminu). Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona.

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

 1. Kupującemu będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 pkt 10 Regulaminu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy jako umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, chyba że zastosowanie ma wyłączenie, o którym mowa w pkt 9 niniejszego paragrafu.

 2. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, wymaga złożenia przez Kupującego we wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

  1. w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy:

   J&J Jakub Brożyna
   ul. Krajobrazowa 10/6
   35-119 Rzeszów

  2. w przypadku poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: j.brozyna@seosklep24.pl

 3. W celu ułatwienia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 4. Odstępując od umowy Kupujący zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić Kupującemu dalsze korzystanie z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący przy zakupie Towaru, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

 7. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1. Ustawy.

 8. Szczegóły dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy - jako umowy zawartej na odległość - określają przepisy Ustawy.

 9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących Przedsiębiorcami, w ich przypadku prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone – co nie dotyczy Przedsiębiorców, o których mowa w § 2 pkt. 10 Regulaminu.

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Kupujących.

 2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 3. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

 4. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Kupujących jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności oraz Polityce Plików Cookies

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia, chyba że wprowadzenie zmian jest konieczne dla zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Kupujący, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania ze Sklepu internetowego.

 3. Wszelkie spory między Sprzedawcą, a Kupującym – pod warunkiem ich obopólnej zgody - rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.

 4. Kupujący będący Konsumentem może:

  1. skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Sprzedawca, jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Rzeszowie (adres: ul. 8 marca 5, 35-065 Rzeszów, e-mail: sekretariat@wiih.rzeszow.pl, strona internetowa: http://ihrzeszow.ires.pl/).

  2. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby/zakładu głównego Sprzedawcy (tj. sąd w Rzeszowie), a w przypadku Kupującego będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.

 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r. Do Umów zawartych przed 01.01.2023 r. (do 31.12.2022 r.) stosuje się regulamin dotychczasowy.Załącznik nr 1 - Formularz Reklamacji

Załącznik nr 2 – Wzór Oświadczenia O Odstąpieniu Od Umowy Sprzedaży
Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO SEOsklep24.pl mający zastosowanie do umów zawartych do 31.12.2022 r.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym SEOsklep24.pl prowadzony jest przez firmę J&J Jakub Brożyna z siedzibą w Rzeszowie, kod pocztowy 35-119, ul. Krajobrazowa 10/6, e-mail: j.brozyna@SEOsklep24.pl, NIP: 6852245474, REGON: 180812824, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki

2. Definicje:

a) Sklep internetowy – Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem SEOsklep24.pl,

b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

c) Usługodawca – J&J Jakub Brożyna z siedzibą w Rzeszowie, kod pocztowy 35-119, ul. Krajobrazowa 10/6, e-mail: j.brozyna@SEOsklep24.pl, NIP: 6852245474, REGON: 180812824, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

d) Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

e) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

f) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

g) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Usługobiorcy złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,

h) Zamówienie usługi – oświadczenie woli Usługobiorcy, stanowiące ofertę zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług na jego rzecz przez Usługodawcę,

i) Umowa – umowa o świadczeniu usług zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

j) Usługa – dostępna w Sklepie internetowym usługa, będąca przedmiotem umowy zlecenie pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą,

k) Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Usługobiorcy agregację wybranych usług przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru usług Usługobiorca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych usług lub usuwanie ich z koszyka,

l) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Usługi, będące przedmiotem umowy pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą,

m) Dowód zakupu – faktura VAT lub inny dowód potwierdzający dokonanie zakupu.

n) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Usługobiorcom automatycznego otrzymywania na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym

o) Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy,

o którym mowa w §7.

p) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegają na:

1) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,

2) umożliwieniu zawarcia Umowy poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,

3) prowadzeniu Newslettera

4) możliwości skorzystania z zakresu świadczeń, dostępnego na stronie internetowej Sklepu, który obejmuje:

a) Katalogowanie – usługa polega na zamieszczeniu stron internetowych Usługobiorcy zarówno do płatnych jak i darmowych katalogów.

b) Presell Pages – usługa polega na zamieszczeniu artykułów do grup Presell Page.

c) Link Building SEO – usługi tworzące duże ilości linków kierujących do stron Usługobiorców. Usługi obejmują odpowiednio:

Podlinkowanie – umożliwia zdobycie dużej ilości linków, które mogą zaindeksować wpisy w katalogach presell oraz zdobyć duże ilości backlinków,

Piramida linków – jedna z technik SEO,

Linki Trust Rank

Linki z Ogłoszeń

Linki z MiniBlogów

Marketing Szeptany

Link Building SEO

Zaplecza SEO

Copywriting

Rekomendacje FaceBook

Linki z Profili na Forach

d) Multikody – usługa umożliwiająca dodanie strony przez kupującego do różnych prywatnych Grup Katalogów na odmiennych skryptach.

e) Copywriting – kreacja tekstów z zachowaniem perswazji, oryginalności oraz pomysłowości w celu stworzenia artystycznej reklamy.

4. Umowa obejmująca Usługi świadczone przez Usługodawcę, o których mowa w ust. 3 powyżej, jest umową starannego działania. Usługodawca świadczy Usługi z należytą starannością, zgodnie

z fachową wiedzą oraz doświadczeniem rynkowym, z użyciem najlepszych dostępnych metod. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za osiągnięcie lub nieosiągnięcie jakiegokolwiek rezultatu podjętych na rzecz Usługobiorcy działań. Pozytywny rezultat świadczonych Usług jest zależny nie tylko od Usługodawcy, lecz również od czynników, na które Usługodawca wpłynąć nie może, takich jak struktura strony internetowej Usługobiorcy, aktualny profil linkowy dla strony internetowej Usługobiorcy, optymalizacja strony internetowej Usługobiorcy.

5. Usługa, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lit. c powyżej, jest wykonywana wyłącznie w oparciu o wytyczne Klienta.

6. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Usługobiorca proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Usługobiorcy. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Usługobiorcę na adres e-mail Usługodawcy: j.brozyna@SEOsklep24.pl

7. Akceptując Regulamin, Usługobiorca deklaruje, że jest:

a) osobą fizyczną lub

b) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub

c) osobą prawną lub

d) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

8. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Usługi z oferty sklepu. O zasadach dotyczących Promocji decyduje Usługodawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

9. Ogłoszenia, reklamy Usługodawcy, cenniki i inne informacje o Usługach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

10. Warunkiem technicznym koniecznym do korzystania z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest dostęp przez Usługobiorcę do urządzeń z dostępem do sieci Internet wyposażonych w przeglądarkę internetową obsługującej Java Script.

11. Do skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym SEOsklep24.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

12. Usługi udostępniane w Sklepie nie mogą być wykorzystywane do celów sprzecznych z prawem.

13. Usługodawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia do prowadzenia Sklepu internetowego oraz przygotowany jest do sprawnego funkcjonowania Sklepu od strony technicznej, organizacyjnej i prawnej.

14. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

15. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się również do przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w oparciu o dane z CEiDG w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności na podstawie kodów PKD. Wobec kupującego, o którym mowa powyżej nie stosuje się art. 558 § 1 zdanie 2, art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Usługobiorca może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

a) złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,

b) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu,

c) złożenie Zamówienia drogą telefoniczną.

4. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17.

6. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, jest wypełnienie przez Usługobiorcę Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.

7. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, jest dodanie Usługi do Koszyka, wypełnienie przez Usługobiorcę dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.

8. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, jest kontakt telefoniczny usługobiorcy z Usługodawcą pod numerem tel.: 796 451 740.

9. Zamówienia, złożone w dni powszednie po godzinie 17, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

10. Usługodawca potwierdza Usługobiorcy:

a) złożenie Zamówienia,

b) otrzymanie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

c) rozpoczęcie realizacji Usługi,

– w formie wiadomości e-mail przesłanej na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.

11. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 10 niniejszego paragrafu.

12. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu) po odpowiedniej weryfikacji nie będą rozpatrywane.

13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Usługobiorca pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

14. Po wniesieniu przez Usługobiorcę opłaty, wystawiana jest faktura VAT, przesyłana na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę w Formularzu rejestracji lub podczas składania zamówienia§3. PŁATNOŚCI1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.

3. Do każdego Zamówienia dołączony jest Dowód zakupu (faktura VAT).

4. Usługobiorca może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Usługi:

a) płatność przy odbiorze osobistym,

b) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Usługodawcy,

c) płatność internetowa – realizowana przez system transferuj.pl

5. Wyboru płatności dokonuje Usługobiorca podczas składania Zamówienia.

6. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 b) niniejszego paragrafu, Usługi zrealizowane zostaną w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Usługodawcy.

7. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 c) niniejszego paragrafu, Usługi zrealizowane zostaną w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia.

8. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 4 b), c) niniejszego paragrafu, jeżeli Usługobiorca nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Usługodawca wezwie Usługobiorcę do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Usługodawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Usługobiorcę drogą mailową lub telefoniczną.

9. W przypadku nieuregulowania płatności przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem, Usługodawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych Zamówień złożonych przez tego Usługodawcę do czasu uregulowania przez niego wszystkich zaległości finansowych.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Usług. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.§4. DOSTAWA1. Realizacja i dostawa Usług odbywa się w formie wiadomości e-mail na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.

2. Czas realizacji Zamówienia każdorazowo określony jest w opisach Usług dostępnych na stronie Sklepu internetowego. W zależności od Usługi wynosi od 3h do 14 dni roboczych i zależny jest od dziennej ilości zamieszczeń linków.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Usługobiorcę.

4. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług z dołożeniem należytej staranności.§5. REKLAMACJA1. Usługobiorca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Poinformowanie Usługodawcy o zaistniałych uchybieniach powinno zostać dokonane po ich stwierdzeniu.

3. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować na adres:

J&J Jakub Brożyna

ul. Krajobrazowa 10/6

35-119 Rzeszów

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: j.brozyna@SEOsklep24.pl

4. Reklamacja (pisemne zawiadomienie) powinna zawierać pełne dane adresowe podmiotu zgłaszającego (imię i nazwisko/nazwę firmy, adres e-mail, adres pocztowy), dokładny opis stanu faktycznego, którego dotyczy, a także żądanie Usługobiorcy.

5. Usługodawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Usługobiorcy reklamacji (zawiadomienia) w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.

7. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w formie pisemnej w odpowiedzi na zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługobiorcy podany w zawiadomieniu reklamacyjnym.

8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Usługobiorcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem przez Usługobiorcę warunków Regulaminu. Powyższy zapis nie stosuje się do Konsumentów w rozumieniu kodeksu cywilnego .

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za spadek pozycji strony lub negatywny wpływ usług na jej pozycję, spowodowany zmianami algorytmu. W przypadku niepewności, co do słuszności działań i zamawianych usług oraz aktualnych wymagań i kanonów algorytmu wyszukującego - Usługodawca zachęca do kontaktu.

3. Usługodawca nie ma wpływu na to jak długo zdobyte linki będą aktywne. Linki zdobywane są na stronach należących do osób trzecich i usługodawca nie ma wpływu na to jak długo będą one aktywne.§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY1. Usługobiorca, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego oraz przedsiębiorcą, o którym mowa w § 1 pkt 15 regulaminu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Usługi.

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Usługobiorcy w następujących przypadkach:

a) świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Usługobiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Usługobiorcę,

f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli,

h) umów, w których Usługobiorca wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Usługobiorca żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Usługobiorcy w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Usługobiorcę,

j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej

l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Usługobiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. W związku z powyższym, uprawnienie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a zatem sytuacji, kiedy świadczenie usług rozpoczęło się za wyraźną zgodą Usługobiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Dyspozycja zawarta w pkt 3 niniejszego paragrafu wynika ze szczególnego charakteru usług świadczonych przez Sklep tj. dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku, a także świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy.

5. W przypadku Usługobiorcy będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) kodeksu cywilnego, tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową (z wyłączeniem przedsiębiorców, o których mowa w § 1 pkt 15 regulaminu) – uprawnienie do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest bezwzględnie wyłączone.

6. W przypadku Usługobiorcy będącego przedsiębiorcą, w rozumieniu art. 43(1) kodeksu cywilnego (z wyłączeniem przedsiębiorców, o których mowa w § 1 ust. 15 regulaminu), przed rozpoczęciem świadczenia, Usługodawca może odmówić realizacji Usług bez podania przyczyny, a nawet odstąpić od zawartej już Umowy, również bez podania przyczyny. Usługodawca może również odstąpić od umowy zawartej z Usługobiorcą, będącym przedsiębiorcą, w trakcie wykonywania usług, w tym bez podania przyczyny, co rodzi obowiązek wzajemnego zwrotu uzyskanych świadczeń, z potrąceniem w rozliczeniu kosztów poniesionych przez Usługodawcę, powstałych do momentu odstąpienia od umowy przez Usługodawcę, niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy i świadczenia Usług.§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Kupujących.

2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

3. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

4. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Kupujących jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce Prywatności.§9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego SEOsklep24.pl są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego SEOsklep24.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego SEOsklep24.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Usługobiorca oświadcza, iż nie będzie rościł sobie żadnych praw w związku z ograniczeniem dostępu do Sklepu internetowego, o którym mowa w powyższym punkcie.

3. Strony zobowiązują się do zachowania należytej staranności podczas realizacji zawartych umów, ponadto Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługobiorcy profesjonalnych usług w zgodzie z najwyższymi standardami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, respektując jednocześnie ich zalecenia dla poszczególnych zamówień.

4. Usługobiorca niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w celu realizacji Zamówienia upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Faktury przesyłane na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail w formie pliku PDF, umożliwiającej jej pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Usługobiorcę z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniająca niniejszy punkt.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

6. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny, jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

7. Przepisu § 10 pkt 6 nie stosuje się do Konsumentów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego – gdzie wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.

8. Kupujący będący Konsumentem może:

a) skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Sprzedawca, jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Rzeszowie (adres: ul. 8 marca 5, 35-065 Rzeszów, e-mail: sekretariat@wiih.rzeszow.pl, strona internetowa: http://ihrzeszow.ires.pl/),

b) złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w przypadku ujętym w § 10 pkt 7, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących

w Rzeczpospolitej Polskiej.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i inne właściwe.

11. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku.